Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
50 lat działalności naszej szkoły

Publiczna Szkoła Podstawowa

w Rzeczycy Długiej

godlo.png

Świetlica szkolna zaprasza codziennie w dni nauki szkolnej w godzinach od 12.30 do 15.00.
Opiekun świetlicy -  mgr Aleksandra Pomykała

ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ
1. Organizowanie zespołowej nauki. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom  mającym trudności w nauce.
2. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno – moralnej  (odpowiednie zachowanie się w szkole, domu i środowisku lokalnym).
3. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i  zabawy na świeżym powietrzu.
4. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych  trudności wychowawczych.
5. Ujawnianie i rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów.
6. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy.

REGULAMIN ŚWIETLICY
1. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do wychowawcy świetlicy.
2. Uczeń ma obowiązek informowania wychowawcy świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się.
3. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP przez nauczycieli świetlicy.
4. Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy. W przypadku zniszczenia przez dziecko mienia świetlicy rodzice (opiekunowie) ponoszą koszty naprawy.
5. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3 oraz innych przedmiotów przyniesionych z domu.
6. Za zaginione telefony, MP3 i inne urządzenia techniczne oraz zabawki przyniesione z domu świetlica nie ponosi  odpowiedzialności.
7. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie; dzieci starsze samodzielnie  opuszczają świetlicę , wcześniej powiadamiając o tym wychowawcę.
8. Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za dziecko, które samodzielnie opuściło teren szkoły w czasie kiedy powinno przebywać w świetlicy szkolnej.
9. Uczeń sprawiający trudności wychowawcze może być usunięty z listy uczestników świetlicy.
10. W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami klas.
11. Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy.
12. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu na terenie szkoły lub na boisku szkolnym.
13. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego rodzic postanowi wypisać dziecko ze świetlicy, powinien fakt ten zgłosić  wychowawcy świetlicy.
14. Wychowawca świetlicy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły o problemach zaistniałych podczas zajęć w  szkolnej świetlicy .
15. Obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy i punktualnego odbierania dzieci po skończonych zajęciach.
16. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice zapoznają się i akceptują Regulamin Świetlicy.

PRAWA UCZNIA W ŚWIETLICY:
Uczeń ma prawo do:
- respektowania swoich praw i obowiązków,
- uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach,
- rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności,
- rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień.
- życzliwego, podmiotowego traktowania,
- swobody w wyrażaniu myśli i przekonań,
- uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
- korzystania z pomieszczeń świetlicowych, materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy, zabawek i gier.

OBOWIĄZKI UCZNIA W ŚWIETLICY:
Uczeń ma obowiązek:
- dbać o ład i porządek,
- szanować i dbać o wyposażenie pomieszczenia świetlicy oraz gry i pomoce dydaktyczne,
- stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz pozostałych pracowników szkoły,
- informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy,
- meldować natychmiast wszelkie wypadki oraz złe samopoczucie,
- aktywnie uczestniczyć w zajęciach,
- zachowywać się kulturalnie w świetlicy i stołówce szkolnej.

 GALERIA ZDJĘĆ