Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
50 lat działalności naszej szkoły

Publiczna Szkoła Podstawowa

w Rzeczycy Długiej

godlo.png

Zarys historii szkoły w Rzeczycy Długiej. Szkic monograficzny

 

Księgi ziemskie lubelskie po raz pierwszy odnotowały wieś o nazwie Rzeczyca Górna w roku 1417, kiedy to jej właścicielem był Jan, syn Dobiesława z Rożków. Skoro wymieniono Rzeczycę Górną, najprawdopodobniej już wtedy istniała obok niej druga wieś o tej samej nazwie. Fakt ten zdaje się to potwierdzać zapis z 1450 r., według którego wśród posiadłości Jana z Czyżowa znajdowały się dwie Rzeczyce - Wielka i Mała. Nie wiadomo, kiedy trafiły one w ręce Jana Czyżowskiego, który zapisał je wtedy swojemu bratu stryjecznemu Janowi Dinkwartowi. Zapewne zapis ten nie został zrealizowany, skoro przy podziałach fortuny Czyżowskich zarówno w 1478, jak i 1499 r. obie Rzeczyce figurowały wśród dóbr przejętych przez Jakuba i Stanisława Zaklików. W dokumencie z 1499 roku pojawiły się nazwy Rzeczyca Większa i Mniejsza. Rozbudowa Rzeczycy Mniejszej wokół Łukawicy i przybranie przez nią kolistego kształtu spowodowało w XVII wieku zmianę jej nazwy. W spisie poborowym z 1668 r. zapisano - Rzeczyca Mniejsza jako Okrągła. Podobnie było z Rzeczycą Większą, którą od 1674 r. nazywano Długą. W latach dwudziestych XVIII wieku posiadłości szlacheckie w okolicach Charzewic i Rozwadowa, w tym także Rzeczycę, zakupił ówczesny dziedzic Rzeszowa, książę Jerzy Ignacy Lubomirski. Niebawem też Rzeczyca Długa stała się centrum rozległego klucza dóbr obejmującego posiadłości Lubomirskich po prawej stronie Sanu aż po Wolę Rzeczycką. W Rzeczycy Długiej Lubomirscy zbudowali rezydencję z rozległym folwarkiem. W okresie galicyjskim w Rzeczycy Długiej funkcjonował posterunek austriackiej straży celnej. W roku 1870 w Rzeczycy Długiej powołano do życia szkółkę zimową całkowicie finansowaną przez rodziców uczęszczających do niej dzieci. Zaś  od 1905 r. zaczęła funkcjonować również pierwsza Szkoła Ludowa w Rzeczycy Długiej (początkowo jedno-, a następnie czteroklasowa szkoła  elementarna), którą przez długie lata prowadziła zasłużona dla tutejszej społeczności nauczycielka, Eleonora Turska. Zachowana w archiwach rzeczyckiej szkoły Metryka szkolna założona w myśl rozporządzenia Rady szkolnej krajowej z dnia 12. kwietnia 1899 r. potwierdza, iż Rzeczyca Długa stanowiła wówczas miejscowość i gminę łącznie, a  utworzona placówka należała do okręgu tarnobrzeskiego.
Mocą dekretu Rady Szkolnej Krajowej we Lwowie 1 lutego 1913 r. do Rzeczycy Długiej na stanowisko kierownika szkoły skierowany został Józef Cetnarski, którego zastał tam wraz z rodziną wybuch I wojny światowej. Następnie, powołany do armii austriackiej, nowy kierownik trafił na front, gdzie podczas walk w okolicach Kraśnika - 1 września 1914 r. - dostał się do niewoli rosyjskiej. Już następnego dnia transportem kolejowym został wraz z innymi wywieziony do Omska na Syberii. W ciągu siedmioletniego pobytu na zesłaniu, przenoszony z obozu do obozu, Cetnarski imał się różnych zajęć: był marynarzem rzecznym, robotnikiem, szewcem, urzędnikiem kolejowym i leśnym, a wszędzie tam, gdzie się znalazł, starał się organizować życie kulturalne i oświatowe wśród polskich zesłańców, ucząc m.in. ich dzieci. Po powrocie do kraju w 1921 r. krótko pracował w rzeczyckiej szkole, by następnie w listopadzie tego samego roku przenieść się na posadę nauczyciela do siedmioklasowej Publicznej Szkoły Powszechnej nr 2 w Łukowie.                           
W 1914 r. wybuchła I wojna światowa i nowo powstała placówka musiała przerwać działalność oświatową na okres około trzech lat. Po odzyskaniu niepodległości kierownikiem szkoły w Rzeczycy Długiej został Michał Sawczyn, z pochodzenia Ukrainiec, który pracował w niej wraz z nauczycielką, Czesławą Turbiarz, aż do września 1939 r. Z chwilą rozpoczęcia wojny kierownik Sawczyn opuścił szkołę i już nigdy do niej nie wrócił, ale jeszcze w 1936 r. donosił swoim władzom zwierzchnim: „Szkoła w Rzeczycy Długiej - dwuklasowa drewniana, kryta dachówką, o dwóch salach plus mieszkanie kierownika złożone z dwóch pokoi i kuchni plus budynki gospodarcze. Szkoła w Rzeczycy Okrągłej - jednoklasowa o jednej sali naukowej – mieści się w murowanym budynku (dom gminny)”.                    
2 września 1939 r. do wsi wkroczyły wojska niemieckie, które doszczętnie zdemolowały budynek szkoły; zniszczeniu uległy pomoce naukowe, narzędzia stolarskie, część sprzętów szkolnych i niezabezpieczone dokumenty. Po przeprowadzeniu remontu budynku w roku 1940 w murach rzeczyckiej szkoły ponownie rozpoczęto naukę. Zachowany z tego roku dokument, odręcznie sporządzony Tygodniowy rozkład lekcji, poświadcza, iż lekcje w okresie okupacji trwały od 8.00-14.20, a wśród przedmiotów nauczania znajdowały się: język polski, arytmetyka, rysunki, religia, przyroda, śpiew, ćwiczenia, zajęcia (praktyczne).
Do grona odważnych nauczycieli, którzy postanowili krzewić oświatę w mrocznych czasach okupacji należeli: Zofia Hettesek, którą od 1942 r. zastępuje Teodora Chmielowiec, oraz Aleksander Wzorek – kierownik placówki. Zachowane katalogi klasowe prowadzone w roku szkolnym 1941/1942 przez kierownika placówki potwierdzają, że szkoła była wówczas czteroklasowa, a na barkach dwojga nauczycieli spoczęła tytaniczna praca związana z nauką i wychowaniem stu czterdziestu uczniów. Jako instytucja szkoła w Rzeczycy podlega wtedy Inspektoratowi w Janowie Lubelskim, a od 1943 r. Inspektoratowi w Kraśniku.   

Pełna nazwa placówki brzmiała: Publiczna Polska Szkoła Powszechna w Rzeczycy Długiej – lokowana w gminie Charzewice powiatu tarnobrzeskiego, województwa rzeszowskiego, co poświadczają stosowne dokumenty, tj. wspomniane katalogi klasowe (pieczęć urzędowa) oraz wydany przez Resort Rolnictwa i Reformy Rolnej Rzeczpospolitej Polskiej w wykonaniu dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego o wprowadzeniu reformy rolnej z dnia 6 września 1944 r. Dekretem tym - zatwierdzonym przez Kierownika Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Tarnobrzegu i Starostę Powiatowego Tarnobrzeskiego - przydział dwóch hektarów ziemi dla rzeczyckiej szkoły.
„Szkoła do 1944 r. o dwóch nauczycielach, obecnie o jednej sile. Sam budynek obecnie więcej podobny do stajni, jak do szkoły, gdyż jest częściowo zajęty przez dwie rodziny, którym budynki spalono, a kultura ich życia codziennego stoi na poziomie ludzi pierwotnych. Zainteresowanie szkołą i oświatą bardzo słabe. Z kursu wieczorowego wyłonił się zespół teatralny, który odegrał cztery sztuki w okolicznych wsiach.” - notatkę o takiej treści sporządził ówczesny, trzeci z kolei, kierownik szkoły w Rzeczycy Długiej, Aleksander Wzorek. Od 1942 do 1944 r. eskalacja niemieckiego terroru sięgnęła zenitu; Niemcy palili wsie, wysiedlali lub zabijali mieszkańców, niszczyli ich mienie, jednak: „Nauka trwa. Przerwy w nauce krótkie - tylko na czas akcji. Po akcji dzieci i nauczyciele wychodzą ze schronów i nauka przy oknach i drzwiach otwartych, aby szybciej można uciec (...).”- tak te ponure czasy wspominał kierownik Wzorek.

O świcie 27 lipca 1944 r. do wsi wjechały niemieckie ciężarówki. Zaskoczeni mieszkańcy niewiele zdołali wynieść z płonących budynków – wieś  prawie doszczętnie spłonęła; ze 135 zagród zostało zaledwie 53, jednak szkoła ocalała. Następnego dnia do wioski wkroczyła Armia Czerwona, która niestety już nie oszczędziła budynku szkoły i dokończyła dzieła zniszczenia.  „Straty wojenne:  Rzeczyca Długa – budynek zniszczony w 10%, większość sprzętu szkolnego i pomocy szkolnych zniszczona. Rzeczyca Okrągła – budynek szkolny z 1929 r., jedna klasa, pokój i kuchnia – budynek z cegły, kryty dachówką, zniszczenia niewielkie; wybite oka, zerwany przez granat komin, zniszczone ogrodzenie, zginęły sprzęty szkolne oraz księgi  i przybory kancelaryjne – ogólne straty 1300 zł” –  takie sprawozdanie z powojennego stanu szkoły zdawał kierownik Wzorek ówczesnym przełożonym.

  Rok szkolny 1945/46, zwiastujący koniec wojny, w szkole w Rzeczycy Długiej powitał tylko jeden nauczyciel i kierownik w jednej osobie, pan Aleksander  Wzorek, wraz z liczną, bo  147-osobowa, czeredą uczniów zgrupowanych w sześciu klasach. Liczba uczniów z poszczególnych miejscowości przedstawiała się wówczas następująco: Rzeczyca Długa – 101 uczniów, Rzeczyca Okrągła – 14 uczniów, Musików – 19 uczniów,  Lipowiec – 7 uczniów, Goliszowiec – 6 uczniów.

W kolejnych latach niewiele się zmieniło w sytuacji szkoły; do roku 1949 placówka była prowadzona jednoosobowo przez pana Wzorka, który pierwszego lutego  1949 r. na własną prośbę został przeniesiony na równorzędne stanowisko do Szkoły Podstawowej w Brandwicy. Wyczerpanego nadmiernym wysiłkiem nauczyciela zastąpił pan Stanisław Katrusiak – późniejszy (czwarty z uwagi na chronologię) długoletni kierownik szkoły; postać niemal owiana legendą, niedościgły wzór surowego, ale sprawiedliwego dyrektora, inicjatora budowy nowej szkoły, który pisał: „W pierwszych dniach pobytu widzę znikomą ilość ludzi pozytywnie ustosunkowanych do szkoły, do nauczyciela – intruza, do którego podchodzą z rezerwą, którą również rewanżuje się także nauczyciel”. Słowa te pochodzą z zapisków nowo przybyłego kierownika, Stanisława Katrusiaka, który nie tylko szybko zasymilował się z tutejszą ludnością, ale również wypowiedział bezpardonową walkę wstecznictwu i analfabetyzmowi, a także zdołał zarazić bakcylem społecznictwa wielu mieszkańców; wśród  nich  przodowali – Franciszek  Kusiński  i  Jan  Moskal. Ambitny  nauczyciel i kierownik w jednej osobie, pochłonięty pracą pedagogiczną, wkrótce poważnie podupadł na zdrowiu, toteż Inspektorat Szkolny w Tarnobrzegu przydzielił mu do pomocy nauczycielkę kontraktową, panią Zofię Burek, która w znacznym stopniu odciążyła w obowiązkach pana Katrusiaka.

Młody i niezwykle inteligentny kierownik postawił sobie za cel budowę nowej szkoły i konsekwentnie dążył do niego poprzez agitację społeczeństwa. Przełomowym wydarzeniem w tym względzie była pamiętna akademia w dniu 22 lipca 1950 r.; niezwykła elokwencja kierownika Katrusiaka sprawiła, że  gremialnie postanowiono wystąpić z wnioskiem do Wydziału Powiatowego o umieszczenie gromady Rzeczyca Długa w Planie Inwestycyjnym Powiatu - w związku z podjętym przez społeczność postanowieniem samorzutnego rozpoczęcia budowy szkoły. To był iście milowy krok na drodze do urzeczywistnienia mglistych do tej pory marzeń o nowej szkole.

Pierwszego września 1949 r. grono nauczycielskie szkoły nieco się powiększyło i przedstawiało się następująco :

1. Stanisław Katrusiak – kierownik;
2. Zofia Burek - nauczycielka;
3. Józef Rytwiński – nauczyciel.

Ogólna liczba dzieci wynosiła 115 uczniów, a warunki ich nauczania czasowo uległy niewielkiej poprawie. Stało się to kosztem pogorszenia warunków socjalnych kierownika szkoły, który ofiarnie oddał mieszkanie służbowe na dodatkową izbę klasową. Jednak pomimo tak dalece altruistycznej i szlachetnej decyzji pana Katrusiaka, warunki szkolne z roku na rok sukcesywnie się pogarszały.

Kolejny rok szkolny 1950/1951 grono nauczycielskie powitało w odświeżonym składzie :

1. Stanisław Katrusiak – kierownik;
2. Helena Maciołek – naucz.;
3. Genowefa Maciołek – naucz;
4. Józef Rytwiński – naucz. 

Siedmioklasowa już wtedy szkoła liczyła 149 uczniów, którzy podobnie jak nauczyciele, dotkliwie odczuwali ciasnotę i brak zaplecza dydaktycznego. W budynku szkolnym mieściła się bowiem jedna izba lekcyjna, druga znajdowała się w pomieszczeniach pozostałych po księciu Lubomirskim, trzecia w kwaterze prywatnej mieszkańca wsi, Jana Moskala, a czwarta w budynku Leśnictwa w Rzeczycy Długiej. Ta ostatnia była oddalona od budynku szkoły o półtora kilometra i posiadała dodatkowe „atrakcje”; prowadziła do niej wyjątkowo błotnista i grząska droga.

Ferie letnie 1951 r. upłynęły kierownikowi szkoły oraz jego pomocnikom: Franciszkowi Kusińskiemu i Janowi Gorczycy (przedstawicielom Komitetu Rodzicielskiego) bardzo pracowicie, gdyż wymieniona trójka wykorzystała kanikułę,  do przeprowadzenia remontu umożliwiającego adaptację budynku  otrzymanego   z „reformy rolnej” do potrzeb szkolnych. Dzięki wspólnym wysiłkom wyżej wymienionych udało się urządzić w nowym lokalu kolejne trzy izby lekcyjne, w związku z czym rok szkolny 1951/1952 powitano radośniej niż zwykle. Obowiązki kierownika placówki nadal pełnił pan Stanisław Katrusiak, a do grona pedagogicznego należeli następujący nauczyciele :

1. Genowefa Maciołek;
2. Helena Maciołek;
3. Franciszek Furtak.

Ostatni z wymienionych nauczycieli przybył do Rzeczycy z Miechocina (powiat Tarnobrzeg), był świeżo upieczonym pedagogiem, który rozpoczynał w tutejszej szkole pracę zawodową. Szkoła mieściła się wówczas w dwóch budynkach; w starym budynku szkolnym uczyła się klasa VI i III, a w odremontowanym lokalu uczyli się uczniowie pozostałych pięciu klas. Warunki pracy pedagogicznej uległy dzięki temu pewnej poprawie. Z niecierpliwością oczekiwano jeszcze na decyzję Wojewódzkiej Komisji Lokalowej w sprawie eksmisji z pomieszczeń szkoły niejakiego Edwarda Zwierzyńskiego, gdyż dzięki temu wszystkie klasy mieściłyby się w jednym budynku.

Rok szkolny 1952/1953 przynosi kolejne zmiany na lepsze; co prawda kierownictwo i obsada nauczycielska pozostała w takim samym składzie jak w roku poprzednim, niemniej jednak poprawie uległy warunki pracy w miejscowej szkole. Otóż dzięki ofiarnej pracy Komitetu Rodzicielskiego szkoła nareszcie znalazła lokum  w jednym budynku. Skończyła się udręka nauczycieli; już nikt nie musiał brodzić w błocie, marznąć i „pielgrzymować” do oddalonych pomieszczeń szkolnych. Kolejny rok szkolny (1953/1954) powitano w nieco zmienionym składzie nauczycielskim; zarządzający szkołą pan Katrusiak ogłosił zgromadzonej młodzieży zdominowany przez kobiety skład grona pedagogicznego :

1. Helena Maciołek;
2. Genowefa Maciołek;
3. Janina Maciołek.

Ostatnia z wymienionych kobiet rozpoczynała w Rzeczycy Długiej pracę zawodową jako nauczycielka niewykwalifikowana w miejsce Franciszka Furtaka, który po zawarciu związku małżeńskiego przeniósł się wraz z żoną do Dąbrowy Rzeczyckiej, gdzie w tamtejszej szkole objął kierownicze stanowisko. Warunki pracy w szkole ulegały dalszej poprawie, a wszystko dzięki wytężonej pracy Komitetu Rodzicielskiego, który przeprowadził kapitalny remont budynku szkolnego, w którym, jako szkole zbiorczej, miało się uczyć 138 uczniów z Rzeczycy Długiej, Rzeczycy Okrągłej i Goliszowca.

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 1954/1955 odbyła się w sali Domu Ludowego, gdzie przybyło grono pedagogiczne w następującym składzie :

1. Stanisław Katrusiak – kierownik;
2. Helena Maciołek – nauczycielka;
3. Genowefa Maciołek – nauczycielka;
4. Janina Maciołek – nauczycielka;
5. Kazimiera Stręk – nauczycielka.

W kolejnym roku szkolnym skład grona nauczycielskiego nie uległ zmianie; tylko jedna z nauczycielek, po zawarciu związku małżeńskiego, zmieniła nazwisko panieńskie Maciołek na nazwisko męża, Markut. Uroczystość inauguracyjną roku szkolnego 1956/1957 powitało szacowne „ciało pedagogiczne” szkoły w Rzeczycy Długiej w poszerzonym składzie: Helena Markut, Genowefa Maciołek, Janina Maciołek, Bronisława Jakima, Kazimiera Stręk – któremu nieodmiennie przewodniczył kierownik szkoły, pan Stanisław Katrusiak. Pani Bronisława Jakima rozpoczynała w tutejszej placówce pierwszy rok pracy w zawodzie nauczycielskim, jako absolwentka Liceum Pedagogicznego w Sanoku. Mijające lata nie przynoszą znaczących zmian w środowisku szkolnym poza tym, że w 1958 r. pracę w placówce podjęła Kazimiera Czuba – absolwentka Liceum Pedagogicznego w Rozwadowie i, niestety, z uwagi na wyż demograficzny, warunki lokalowe szkoły pogorszyły się, w związku z czym nauka odbywała się na dwie zmiany. Po uwzględnieniu trudnej sytuacji szkoły 6 maja 1958 r. odbyło się zebranie międzypartyjne, na którym postanowiono wybudować cegielnię, by wyprodukowana w niej cegła posłużyła przyspieszeniu realizacji planów budowlanych .

W 1959 r. pani Bronisława Jakima, nauczycielka uchodząca wśród kolegów za wzór pracowitości, przenosi się na własną prośbę do powiatu sanockiego, a na jej miejsce zostaje przyjęta pani Maria Widuch z Kochan. Warunki lokalowe nadal nie uległy żadnej poprawie, wręcz przeciwnie, ściany toczył grzyb, a władze powiatu na kolejne pisma kierownika odpowiadały: „(...) nie widzimy konieczności budowy nowej szkoły.” Rok szkolny 1960/1961 przywitali, na czele z kierownikiem Katrusiakiem, następujący nauczyciele: Helena Markut, Janina Maciołek, Genowefa Maciołek, Kazimiera Czuba, Maria Widuch, Urszula Karbarz, Kazimiera Markut (niegdyś Stręk). Do obwodu szkolnego Rzeczycy przestaje wówczas należeć Goliszowiec, ponieważ podniesiono tam stopień organizacyjny szkoły, zaś szkoła w Rzeczycy liczy aż 221 uczniów. Nauka odbywa się w niej na dwie zmiany i trwa do godziny 15.30. Nareszcie można też mówić o tzw. życiu szkoły, ponieważ zaczęły działać wśród młodzieży następujące organizacje: Koło PCK (opiekun Helena Markut), Szkolna Kasa Oszczędności (opiekun Kazimiera Czuba), Koło Przyjaciół ZSRR (opiekun Janina Maciołek), Koło Odbudowy Warszawy (opiekun Genowefa Maciołek), Samorząd Uczniowski (opiekun Stanisław Katrusiak), ZHP (opiekun Karbarz Urszula). Ponadto pracowały kółka zainteresowań: kółko dziennikarskie (opiekun Kazimiera Czuba), kółko teatralne (opiekun Helena Markut), kółko pieśni i tańca (opiekun Janina Maciołek).  Warunki pracy szkoły z każdym dniem pogarszały się, a prośby społeczeństwa  o pozwolenie na budowę szkoły kierowane do władz nie dawały żądnego rezultatu. 10 października w szkole zorganizowano dwa kursy dokształcające dla dorosłych w zakresie programu klasy szóstej i siódmej – znowu zrobiło się ciaśniej. W 1962 r. uczyło się tu już 251 dzieci; nauka odbywała się na dwie zmiany w czterech izbach w budynku szkoły głównej oraz w filii – Rzeczyca Okrągła.

W roku szkolnym 1962/1963 skład grona nauczycielskiego przedstawiał się następująco: Stanisław Katrusiak (kierownik), Helena Markut, Janina Golik, Filomena Wilkosz, Urszula Karbarz, Maria Kochan, Maria Pałka, Kazimiera Markut. W lipcu 1962 r. nauczyciele zostali zaznajomieni z nowym (tymczasowym) programem nauczania dla klas ósmych szkoły podstawowej; perspektywa zwiększenia się liczby uczniów przy ciągłych kłopotach lokalowych wydawała się przerażająca.

Skład rady pedagogicznej, której w roku szkolnym 1964/1965 nadal patronował kierownik Katrusiak, uległ niewielkiej zmianie, gdyż na własną prośbę (1 września 1964 r.) dotychczasowa nauczycielka, Maria Kochan, została oddelegowana do szkoły w Chwałowicach, a na jej miejsce przyjęto do pracy Janinę Florek – absolwentkę liceum pedagogicznego. Jednak w sprawie budowy nowej szkoły nic się nie działo, mimo iż stosunek Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej do szkoły i nauczycieli był pozytywny, dzięki czemu nie omieszkano zadbać o przyzwoite warunki bytowe wszystkich pedagogów .

Program wyborczy Powiatowego Komitetu Frontu Jedności Narodowej w roku 1965 głosił między innymi: „W latach 1966 – 1970 przewidujemy budowę dalszych pięciu szkół podstawowych o łącznej liczbie 38 izb lekcyjnych. Szkoły podstawowe budować będziemy w Nowej Dębie, Wielowsi, Rzeczycy Długiej i Majdanie Zbydniowskim.” Nareszcie więc sprawa budowy szkoły była na dobrej drodze; w czasie wakacji szkołę „nawiedziły” dwie komisje, które wizytowały budynek.

Postanowiono, że plany budowy opracuje Dyrekcja Budowy Osiedli Robotniczych w Dębicy. Dokumentacja zaś miała być opracowana do końca 1965 r. W roku szkolnym 1965/66 kierownik placówki oświatowej w Rzeczycy, Stanisław Katrusiak, podał   do wiadomości młodzieży i lokalnej społeczności  następujący skład Grona Pedagogicznego: Helena Markut, Janina Golik, Maria Pałka, Urszula Karbarz, Filomena Wilkosz, Janina Florek, Kazimiera Markut i Renata Borys (absolwentka Studium Nauczycielskiego w Rzeszowie, specjalność – filologia polska).  Potrzeba budowy nowej szkoły spędzała sen z powiek kierownikowi placówki panu Stanisławowi Katrusiakowi, nauczycielom i rodzicom, bowiem warunki nauczania pozostawiały wiele do życzenia. Nauka odbywała się na dwie zmiany; osiem oddziałów uczyło się w niewielkiej drewnianej szkole, mającej zaledwie cztery ciasne sale lekcyjne. Niewiele też rozwiązywała sprawa filii w Rzeczycy Okrągłej, gdzie do 1966 r. uczyły się dwie klasy: I i II. Ponadto nauka odbywała się w budynkach wynajętych przez prywatne osoby, toteż nauczyciele wraz z dziećmi w ciągu dnia kilkakrotnie przechodzili z budynku do budynku, bez względu na warunki pogodowe. Najbardziej jednak dawała się we znaki ciasnota i zatłoczenie, gdyż klasy liczyły ponad trzydziestu uczniów każda, a stan liczebny szkoły przekraczał dwustu siedemdziesięciu uczących się. Dopiero we wrześniu 1968 r. nastąpił przełom, młodzież klas V- VIII wraz z nauczycielami i rodzicami przystąpiła do wykopu fundamentów pod nową szkołę.

Początkowo roboty budowlane szły jednak bardzo mozolnie, głównie ze względu na brak materiałów budowlanych; po płytki, cement czy grzejniki trzeba było jeździć po całym kraju. A kiedy okazało się, że nigdzie nie można dostać płytek PCV, kierownik Katrusiak wraz  z Janem Moskalem pojechali nawet do KC PZPR w Warszawie, gdzie sprawę załatwiono pozytywnie i dzięki temu poczyniono kolejny krok w budowie nowej szkoły, tj. pokryto płytkami cementowe posadzki. Wiele wysiłku w budowę nowej szkoły włożyli sami uczniowie, ich rodzice i nauczyciele. Każdy chętnie i bez przymusu włączał się do pracy, aby jak najszybciej przenieść się do nowego budynku z wszelkimi wygodami dla użytkowników: bieżącą wodą, centralnym ogrzewaniem, czystymi i widnymi klasami, nowymi meblami. Nikt nie szczędził sił, toteż szkoła rosła w oczach.                                                                                                   

 

Image
Image

10 stycznia 1972 r. odbyła się uroczysta przeprowadzka do nowo wybudowanej szkoły! Mury pachniały świeżością, dzieci chodziły z szeroko otwartymi oczyma; przenosiły sprzęty i pomagały nauczycielom dźwigać opasłe tomy książek i dzienników. O tym, jak wielkie to było dla szkolnej społeczności wydarzenie i niesamowite przeżycie świadczą dokonywane tego dnia wpisy nauczycieli do dziennika lekcyjnego: „Przeprowadzka do nowej szkoły./Pierwszy dzień w nowej szkole – pogadanka o wykorzystaniu urządzeń./Przenoszenie sprzętu szkolnego ze starej szkoły”.

 Styczniowa mroźna pogoda nie sprzyjała jednak wielkiej fecie, jaką obmyślał przygotować pan Stanisław Katrusiak, dlatego główne obchody związane z oddaniem nowej szkoły zostały przeniesione na 27 lutego 1972 r. Tego dnia bowiem odbyła się podwójna uroczystość odsłonięcia Pomnika Partyzantów i nadania Szkole Podstawowej w Rzeczycy Długiej imienia Gwardii Ludowej – na pamiątkę i chwałę poległym w walce oraz pomordowanym partyzantom. Na budynku szkoły została odsłonięta pamiątkowa tablica.

W roku szkolnym 1971/1972 obsada kadrowa szkoły przedstawiała się następująco: kierownik szkoły - pan Stanisław Katrusiak; Helena Markut, Janina Golik, Urszula Moskal, Maria Pałka, Olga Chamot, Filomena Wilkosz, Łucja Puka, Kazimiera Markut - nauczyciele. W nowym budynku szkoły zajęcia lekcyjne odbywały się tylko na jednej zmianie, zaś każda  z klas sprawowała opiekę nad pracownią przedmiotową: polonistyczną, matematyczną, biologiczną, fizyczną, chemiczną, techniczną i geograficzną, a młodzież szkolna miała możliwość pracy w kołach zainteresowań przedmiotowych oraz dodatkowo - w kółku gospodarstwa domowego. Natomiast młodzież uzdolniona sportowo brała udział w zajęciach SKS-u.

13 maja 1973 r. przed budynkiem szkoły odbyła się kolejna uroczystość, tym razem honory odebrała cała wieś Rzeczyca Długa, która – za zasługi w walce z okupantem – została odznaczona Orderem Krzyża Grunwaldu II klasy, przyznanym jej przez Radę Państwa PRL. Przewodniczący Wiejskiego Komitetu FJN, pan Władysław Ostrowski otrzymał dla wsi sztandar, który ciągle jest przechowywany w naszej szkole. Na placu szkolnym zgromadziły się tłumy ludzi: mieszkańcy Rzeczycy i ościennych wsi, przedstawiciele Wojska Polskiego, organizacji społecznych i zakładów pracy, by móc podziwiać bogatą część artystyczną w wykonaniu uczniów naszej szkoły.

W 1974 r. została zlikwidowana szkoła w Goliszowcu i siedemnastu uczniów zasiliło szeregi rzeczyckiej młodzieży. Budynek starej szkoły w Rzeczycy Długiej ponownie został zaadaptowany w 1975 r.;  tym razem na potrzeby przedszkola dla miejscowych dzieci - placówka przetrwała do roku 1980. Nikt z mieszkańców, nauczycieli i uczniów nie wątpił, że kierownik Stanisław Katrusiak był dobrym duchem tejże szkoły, gdyż to głównie jemu zawdzięcza ona swoje istnienie. Nadszedł jednak czas pożegnania z tym heroicznym tytanem pracy. W 1979 r. pan Katrusiak zachorował i przeszedł na emeryturę, a stanowisko - funkcję tym razem już dyrektora szkoły - objął pan Józef Podolski. Nowy dyrektor pełnił swoje obowiązki do 1986 r. Po nim, w latach 1986-1992,obowiązki dyrektorskie powierzono pani mgr Oldze Chamot, pierwszej w historii rzeczyckiej szkoły kobiecie na kierowniczym stanowisku. Następnie, w latach 1992-1999, jako kolejna dyrektorka szkole patronowała pani mgr Maria Podolska, zaś w latach 1999-2001 pan mgr Janusz Wrona.             
Zgodnie z duchem nowej reformy oświatowej w 1999 r. w Rzeczycy Długiej powstał Zespół Szkół Publicznych, w skład którego weszła sześcioklasowa szkoła podstawowai trzyletnie gimnazjum. Niedługo po tej innowacji zespół szkół został zlikwidowany, a powstały: Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum, w których funkcje dyrektorów pełnili  - pani mgr Wioletta Grobel (gimnazjum), pan mgr Jacek Bochniak (szkoła podstawowa).Tuż przed jubileuszem trzydziestolecia działalności placówki, w styczniu 2002 r. autorka szkicu monograficznego pisała:„Obecnie szkoła wymaga gruntownego remontu: zmiany pokrycia dachowego, wymiany stolarki okiennej, remontu sali ćwiczeń zaadaptowanej z niegdysiejszej stołówki (wymiana parkietu). Brakuje nam boisk sportowych do piłki koszykowej, siatkowej i ręcznej, a przede wszystkim sali gimnastycznej z prawdziwego zdarzenia. Ale najgorsze jest to, że cierpimy niemal na „chroniczny brak ludzi dobrej woli”, którzy pomogliby budynkowi naszej szkoły odzyskać dawną świetność, tę sprzed trzydziestu laty...” . Praca szkoły w okresie trzydziestolecia stała na wysokim poziomie, o czym mogą świadczyć laureaci konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim:                                                                                                                   
- z biologii: Elżbieta Chwiej, Anna Stec, Sylwestra Chwiej, Joanna Podolska;
- z fizyki: Zbigniew Markut, Renata Paterek, Sylwestra Chwiej, Bartłomiej Podolski;
- z języka polskiego: Anna Buława, Małgorzata Skrzypek;                                                          
- z matematyki - Zbigniew Markut.                                    
W Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu województwa naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Krzysztof Mańkowski, Andrzej Wierny. Szkolna Kasa Oszczędności, dzięki usilnym staraniom jej opiekuna, pana Jacka Bochniaka (dyrektora szkoły podstawowej od roku 2002), zajęła III miejsce w kraju, biorąc udział w konkursie pod hasłem „Dziś oszczędzam w SKO, jutro w PKO”. Uczniowie wiele razy reprezentowali szkołę w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim, wśród nich wyróżnili się: Anna Tracz, Krzysztof Pyz, Damian Stelmach, Grażyna Szostak, Justyna Mudy (polska lekkoatletka specjalizująca się w biegach długich; srebrna medalistka mistrzostw Europy w przełajach w drużynie do 23 lat (2006); reprezentantka Polski w meczach międzypaństwowych w kategorii młodzieżowców; medalistka mistrzostw kraju w różnych kategoriach wiekowych), Tomasz Sołtys, Konrad Sioda – w biegach przełajowych; Andrzej Pamuła, Krzysztof Pomykała, Damian Tryka – w tenisie stołowym. Również trampkarze naszej szkoły zajęli I miejsce w województwie i zdobyli Puchar Prezesa LZS. Ponadto uczniowie naszej szkoły brali udział w konkursach przedmiotowych i sportowych na szczeblu powiatu oraz rejonu:                        
- z języka polskiego: Anna Buława, Ewa Mistrzyk, Marta Wierny, Teresa Wermińska, Iwona Mańkowska;
- z matematyki: Janusz Pamuła;
- z historii: Krzysztof Mańkowski;
- z fizyki: Marzena Markut;
- z języka rosyjskiego: Ewa Mistrzyk, Jerzy Mazur;
- z biologii: Marta Wierny, Marzena Flis, Iwona Latawiec, Renata Juda, Agata Wydra.     
Szkolni sportowcy uczestniczyli w zawodach powiatowych i rejonowych w piłce nożnej, lekkiej atletyce, sztafecie biegów przełajowych, piłce ręcznej, w rozgrywkach warcabowych i szachowych. Do roku 2002, czyli w okresie podsumowującym trzydziestolecie pracy rzeczyckiej szkoły, prężnie działały drużyny harcerskie i zuchowe oraz organizacje: PCK, SKS, SU, SKO, TPPR. Szkoła posiadała Izbę Pamięci Narodowej. Poza tym kultywowana była obrzędowość; klasy I – III nosiły miano „Pacholęta”, IV – VI „Sztubacy”, VI – VIII „Żacy”. Każda klasa miała swoją nazwę, hasło, odzew i pieśń. W każdy poniedziałek odbywał się też apel, na którym podawane było zadanie tygodnia do realizacji przez poszczególne klasy. Wszyscy uczniowie z dumą nosili tarcze i mundurki. Ponadto szkoła współpracowała z Ośrodkiem Naukowo - Produkcyjnym Materiałów Półprzewodnikowych w Warszawie, udostępniając budynek na kolonie dla jego pracowników. W okresie ferii zimowych organizowane było w szkole zimowisko dla wszystkich chętnych uczniów. 

„Najlepszym autorem scenariuszy historycznych jest samo życie, zwłaszcza, gdy właściwy człowiek znajdzie się na właściwym miejscu...” - maksyma wypowiedziana niegdyś przez Oskara Wilde’a znalazła potwierdzenie w historii rzeczyckiej szkoły. Otóż po obchodach pięknie przygotowanej uroczystości jubileuszowej - trzydziestolecia działalności szkoły, która odbiła się szerokim echem w każdym zakątku gminy Radomyśl nad Sanem, a zwłaszcza w środowisku władz lokalnych - przyszły dla (jak się o naszej placówce wyrażono w jednej z lokalnych gazet) „jubilatki przed liftingiem” - nieco lepsze czasy. Nawiązując do powyższego cytatu, można stwierdzić, że w końcu - w odpowiednim czasie i na właściwym miejscu - znalazło się dwóch ludzi dobrej woli, których działania przyniosły niewątpliwe korzyści nadszarpniętemu zębem czasu budynkowi szkoły. Jednym z nich był wójt gminy, Jan Pyrkosz, a drugim dyrektor Zespołu Szkół w Rzeczycy Długiej, Jacek Bochniak. Obaj panowie poczynili konkretne przedsięwzięcia w kierunku restauracji (modernizacji, rozbudowy i wizualizacji) tutejszej placówki, efektem czego jest obecny, naprawdę korzystny stan budynku szkoły, która w niczym nie przypomina szarego i przygnębiającego budynku sprzed kilku lat. Wkrótce po objęciu stanowiska dyrektora i funkcji administratora budynku przez  mgra Jacka Bochniaka (od 2001 r. – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzeczycy Długiej; 2005 r. - dyr. Zespołu Szkół w Rzeczycy Długiej), zawiązał się Społeczny Komitet Budowy Boiska w Rzeczycy Długiej, za sprawą którego w dość szybkim tempie szkoła zyskała boisko do gier zespołowych spełniające wysokie normy europejskie. W efekcie udanej współpracy wójta oraz dyrektora - czym obaj zaskarbili już sobie wdzięczność lokalnej społeczności - podjęto kilka bardzo znaczących dla szkoły inwestycji, a mianowicie: wymieniono stolarkę okienną, położono płytki na górnym i dolnym korytarzu, dokonano gruntownego remontu łazienek i ubikacji oraz pomalowano wszystkie pomieszczenia szkolne, co podkreśliło i ożywiło estetykę wystroju wnętrz. Została też wykonana konstrukcja pokrycia dachowego blachodachówką, a całości dopełniła odnowiona elewacja budynku. Wszczęta została też procedura zmiany imienia szkoły podstawowej, za czym opowiedzieli się: rodzice, nauczyciele i młodzież szkolna.  Następnie szkoła poczęła czynić usilne starania o budowę sali gimnastycznej, której brak najdotkliwiej doskwierał utalentowanej i predysponowanej sportowo rzeczyckiej młodzieży. Tę inwestycję musiały jednak wesprzeć konkretne zobowiązania finansowe leżące przede wszystkim w gestii jednostki samorządu lokalnego. Natomiast dzięki uczniowsko-nauczycielskiej aktywności i ciągłej gotowości do nowych wyzwań szkoła podjęła starania (faza przygotowań), mające na celu przystąpienie do Ogólnopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, z czym wiązały się poważne zadania w kierunku zmiany wizerunku absolwentów szkoły.

 13 października 2007r. odbyła się w Zespole Szkół w Rzeczycy Długiej uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej pod hasłem „Nie wszystek umrze, kto trwa w sercach wdzięcznych mu ludzi ...”, honorującej osobę długoletniego kierownika (1949 - 1979 r.) i inicjatora budowy rzeczyckiej szkoły, Stanisława Aleksandra Katrusiaka. Uroczystość otworzył swoim wystąpieniem główny gospodarz imprezy o wymiarze lokalnym, dyrektor Zespołu Szkół w Rzeczycy Długiej, mgr Jacek Bochniak, który podkreślił znaczenie - na przestrzeni najbliższych dziejów - wkładu wybitnych osobowości świata nauki w rozwoju polskiej oświaty i lokalnego środowiska szkolnego. Szkołę zaszczycili swoją obecnością między innymi: Antoni Błądek – starosta powiatu stalowowolskiego, Jan Pyrkosz - wójt gminy Radomyśl nad Sanem, Edward Wermiński - przewodniczący Rady Gminy Radomyśl, Ryszard Kowal - wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Małgorzata Nowak - sekretarz gminy Radomyśl  nad  Sanem, Jerzy Gorczyca, przedstawiciel radnych gminy Radomyśl, oraz członkowie rodziny kierownika Katrusiaka, nauczyciele emeryci,  grono nauczycielskie szkoły,  rodzice  i  młodzież  szkolna. Odsłonięcia tablicy  pamiątkowej, usytuowanej  w murach szkolnego hollu, dokonała córka Stanisława Katrusaka, Urszula Cisło, zaś  poświęcił ją ks. dr Tadeusz Mentel, proboszcz parafii w Rzeczycy Długiej pod pw. św. Wojciecha.

 

 Doniosłym wydarzeniem dla uczniów, rodziców, grona pedagogicznego i wszystkich pracowników Zespołu Szkół w Rzeczycy Długiej było nadanie Publicznej Szkole  Podstawowej  imienia bohatera narodowego, Tadeusza Kościuszki. Ta długo oczekiwana przez szkołę uroczystość odbyła się  21 maja 2009 r. podczas mszy świętej koncelebrowanej przez księdza proboszcza Tadeusza Mentla i księdza kanonika Józefa Turonia został poświęcony Sztandar Szkoły. Nadanie imienia szkole było doniosłą uroczystością, która na stałe wpisała się w harmonogram życia szkolnego i wychowania patriotycznego szkoły w formie cyklicznych obchodów Dnia Patrona, zaś słowa hymnu szkoły, głoszące: Wiedza nam siłą i tarczą,/ Radością życia młodego./ Patron naszym będzie wsparciem;/ Za wzór mamy czyny jego!  - odtąd kreują wizerunek absolwentów zarówno podstawówki jak i gimnazjum.

 

9 kwietnia 2008 r. odbyła się VI Rejonowa Konferencja Naukowa z promocji zdrowia na temat: „Aktywność ruchowa w szkole promującej zdrowie” zorganizowana przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie  Oddział  w Tarnobrzegu wespół z Wydziałem Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli, podczas której Zespół Szkół w Rzeczycy Długiej otrzymał Certyfikat  i zaszczytny tytuł „Szkoły Promującej Zdrowie”. Rzeczycka szkoła  jest obecnie jedyną w Gminie Radomyśl nad Sanem placówką, która weszła w skład Rejonowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Do tego ważnego wydarzenia szkoła przygotowywała się blisko półtora roku; podczas uroczystości wręczania certyfikatu obecni byli przedstawiciele władz lokalnych gminy Radomyśl nad Sanem, które reprezentowały: sekretarz gminy Radomyśl nad Sanem, Małgorzata Nowak oraz kierownik Referatu  ds. oświaty, Joanna Dudzińska.   26 września 2011 r. szkole przyznano kolejny Certyfikat - tym razem - przyjęcia do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie w województwie podkarpackim. Uroczystość odbyła się w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie, a patronował jej Podkarpacki Kurator Oświaty, Jacek Wojtas. ZS w Rzeczycy Długiej nadal pozostaje jedyną  na  terenie  gminy  Radomyśl nad Sanem placówką oświatową legitymującą się  certyfikatami  przynależności  do  rejonowej  i  wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących  Zdrowie.

 W roku szkolnym 2010/2011 rozpoczęto budowę nowej sali gimnastycznej; w  listopadzie 2010 r. przygotowane zostały fundamenty, zaś w październiku 2011 r. przystąpiono do budowy łącznika budynku macierzystego z salą gimnastyczną.

 22 marca 2012 roku  miała miejsce prezentacja pierwszego projektu edukacyjnego trzecioklasistów Publicznego Gimnazjum w Rzeczycy Długiej w ramach jubileuszu czterdziestolecia działalności szkoły. Uroczystość odbyła się w obecności społeczności szkolnej i gości honorowych, do których należeli: rodzice gimnazjalistów, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły oraz przedstawiciele władz lokalnych w składzie: wójt gminy Radomyśl nad Sanem, Jan Pyrkosz, przewodniczący  Rady Gminy Radomyśl nad Sanem, Edward Wermiński, sekretarz gminy,  Małgorzata Nowak, inspektor ds. oświaty, Joanna Dudzińska, członek Rady Gminy, Jerzy Gorczyca. oraz sołtys miejscowości Rzeczyca Długa, Zofia Stec. Gimnazjaliści zaprezentowali efekty swej wielozadaniowej i długofazowej pracy  w retrospektywnym, historyczno - humorystycznym scenariuszu, podczas którego każda  z grup zadaniowych miała możliwość własnej rekomendacji. Ponadto tłem do inscenizacji była prezentacja multimedialna sięgająca do dawnych i współcześnie istotnych wydarzeń z życia Zespołu Szkól w Rzeczycy Długiej.  Efektami żmudnej i chłonnej czasowo pracy były: uaktualniona historia szkoły okresu ostatniej dekady, folder reklamowy szkoły w języku angielskim, wywiady z emerytowanymi nauczycielami, felieton z życia szkoły, zestawienia chlubnych osiągnięć i sukcesów uczniów, wykresy i statystyki liczbowe absolwentów gimnazjum oraz bogata ekspozycja gablotek tematycznych projektu. Opiekunem i koordynatorem projektu była wychowawczyni klasy trzeciej gimnazjum, mgr Małgorzata Lasota.


 25 października 2012 r. w pełni usatysfakcjonowana społeczność szkolna Zespołu Szkół w Rzeczycy Długiej obchodziła uroczystość otwarcia i poświęcenia sali gimnastycznej, na miarę europejskich standardów, z łącznikiem mieszczącym trzy obszerne klasopracownie, pomieszczenia magazynowe na sprzęt sportowy oraz szatnie dla naszych uczniów.  Aktu otwarcia dokonali m.in.: wicemarszałek województwa podkarpackiego, Zygmunt Cholewiński, senator Rzeczpospolitej Polskiej, Janina Sagatowska, wójt gminy Radomyśl nad Sanem, Jan Pyrkosz, dyrektor ZS w Rzeczycy Długiej, Jacek Bochniak, przedstawiciele Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego ZS w Rzeczycy Długiej. Natomiast aktu poświęcenia dokonał jego ekscelencja ks. bp Krzysztof Nitkiewicz.

24 maja 2013 r. w strugach majowego deszczu, ale z radością w sercach, społeczność uczniowska Zespołu Szkół w Rzeczycy Długiej wraz z przybyłymi gośćmi uczestniczyła w kolejnym już – w bieżącym roku szkolnym – wydarzeniu o charakterze sportowym, tj. uroczystości otwarcia i poświęcenia kompleksu boisk „Orlik 2012”. A należało się to rzeczyckiej młodzieży, jak żadnej innej w gminie, chociażby z uwagi na jej imponujące osiągnięcia sportowe; nieustający zapał, predyspozycje i talent, dzięki którym zawsze w sporcie wiodła prym. Powitania honorowych gości dokonał współgospodarz rzeczyckiego kompleksu „Orlik”, dyrektor szkoły, pan Jacek Bochniak. Zaś wśród tych, którzy zaszczycili Rzeczycę swoją obecnością i tym samym nobilitowali lokalne wydarzenie, znaleźli się: Janina Sagatowska, senator RP, Zygmunt Cholewiński, wicemarszałek województwa podkarpackiego, Bronisław Tofil, radny sejmiku województwa podkarpackiego; delegaci z gminy Nielisz - Adam Wal, wójt gminy Nielisz; z Jerzym Nowińskim, przewodniczącym Rady Gminy, Piotrem Pysiem, sekretarzem gminy oraz z Alicją Kozak – Krzyżanowską, skarbnikiem gminy Nielisz a także współtowarzyszący im: Marek Marcola i Adolf Wituch; przedstawiciele naszych władz lokalnych – Jan Pyrkosz, wójt gminy Radomyśl nad Sanem; Małgorzata Nowak, zastępca wójta gminy, Edward Wermiński, przewodniczący Rady Gminy, Bolesław Puka, zastępca przewodniczącego Rady Gminy, Anna Szeliga, skarbnik gminy, Ewa Marynowska, sekretarz gminy, Joanna Dudzińska, inspektor ds. oświaty przy UG, Izabela Szałaj, inspektor ds. wdrażania projektów inwestycyjnych oraz radni gminy – Małgorzata Krawiec i Stanisław Rybak, a także Janusz Perła, członek Rady Powiatu. Do grona gości dołączyli także: ksiądz dr. Tadeusz Mentel, proboszcz parafii w Rzeczycy Długiej, który dokonał też aktu poświęcenia kompleksu sportowego „Orlik”.

8 listopada 2013 r. nasza szkoła doświadczyła doniosłego wydarzenia, gdyż z wizytą duszpasterską przybył wizytujący parafię w Rzeczycy Długiej, ksiądz biskup Edward Frankowski. Wizyta jego ekscelencji była szczególnym wydarzeniem w życiu społeczności naszej szkoły i upłynęła w miłej atmosferze, a pełne ciepła i życzliwości słowa dostojnego gościa na długo pozostaną w pamięci wszystkich uczniów oraz pracowników szkoły.        
12 października 2016 r., pod pomnikiem Adama Mickiewicza w Rzeczycy Okrągłej zgromadzili się przedstawiciele stalowowolskiego Stowarzyszenia Literackiego „Witryna” z panią prezes Agnieszką Bulicz, przedstawiciele Gminnego Centrum Kultury w Radomyślu nad Sanem z panią dyrektor Teresą Lachowską, delegacja Zespołu Szkół w Rzeczycy Długiej z panem dyrektorem Jackiem Bochniakiem, sołtysowie  Rzeczycy Długiej i Rzeczycy Okrągłej, pani Zofia Stec i pan Grzegorz Krawiec, a także najmłodsza córka rzeźbiarza Józefa Kuczmana, pani Helena Staniek, by uczcić fakt sześćdziesięciolecia oddana pomnika ku czci Adama Mickiewicza tutejszej społeczności. Dokładnie 16 września 1956 r., dzięki staraniom Wiejskiego Komitetu Budowy Pomnika Mickiewicza, na czele którego stanął Józef Kuczman – autor rzeźby i projektu posągu – w Rzeczycy Okrągłej miało miejsce uroczyste odsłonięcie pomnika Adama Mickiewicza w setną rocznicę śmierci poety. Ponad pół wieku później, w 155 rocznicę śmierci narodowego wieszcza, dzięki Stowarzyszeniu Literackiemu „Witryna” w Stalowej Woli współpracującemu z Zespołem Szkół w Rzeczycy Długiej oraz dzięki władzom gminy Radomyśl nad Sanem, zostały zorganizowane Mickiewiczowskie zaduszki - uroczystość, którą zaszczycił obecnością syn artysty Józefa Kuczmana, Kazimierz Kuczman; historyk sztuki, kierownik działu malarstwa, grafiki i rzeźby w Zamku Królewskim na Wawelu, a także córka rzeźbiarza, Helena Staniek; lokalna malarka kultywująca rodzinne tradycje. Od tej pory odbywają się coroczne listopadowe obchody poświęcone pamięci autora epopei narodowej „Pana Tadeusza”, które przechowują wśród lokalnej społeczności także pamięć o  autorze pomnika, Józefie Kuczmanie,  nagrodzonym niegdyś przez władze państwowe za wykonanie wizerunku poety skromnym jednorocznym stypendium oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi, a pod koniec życia także -Krzyżem Kawalerskim Polonia Restituta. Cykliczne spotkania pod rzeczyckim pomnikiem Adama Mickiewicza weszły na stałe do kanonu ważnych wydarzeń o charakterze społeczno-lokalnym, o które w oprawie poetycko-melicznej dba młodzież naszej szkoły. Początkowo spotkania odbywały się pod hasłem Mickiewiczowskich Zaduszek, z racji przypadającej w listopadzie rocznicy śmierci romantycznego duchowego przywódcy narodu, by wkrótce, gdy jesienna aura nadto znękała „fanów wieszcza”, przybrać charakter radosnego obcowania z poetą pod hasłem Mickiewiczowskich Majówek.

18 maja 2018 r., podczas ósmej edycji „wiosennych muz  z Mickiewiczem” odbyła się w Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rzeczycy Długiej uroczystość nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy profesorowi Kazimierzowi Kuczmanowi- historykowi sztuki, absolwentowi Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz specjaliście z zakresu historii sztuki nowożytnej w dziedzinie malarstwa, grafiki oraz rzeźby - a prywatnie synowi Józefa Kuczmana, twórcy pomnika Mickiewiczaw Rzeczycy Okrągłej. Chlubny mieszkaniec naszej małej ojczyzny był wieloletnim pracownikiem Zamku Królewskiego na Wawelu w Krakowie i jego mieszkańcem; wykładowcą w Instytucie Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie; członkiem Stowarzyszenia Historyków Sztuki oraz autorem wielu publikacji książkowych traktujących o sztuce nowożytnej. Gospodarzem i współorganizatorem uroczystości był dyrektor PSP w Rzeczycy Długiej, pan Jacek Bochniak. Wśród licznych gości znaleźli się członkowie rodziny, przyjaciele i znajomi pana profesora Kazimierza Kuczmana, członkowie Stowarzyszenia Literackiego „Witryna” – z panią prezes Małgorzatą Żurecką, wójt gminy  Jan Pyrkosz, dyrektor GCK pani Teresa Lachowska oraz pracownicy tej instytucji, radni i sołtysi gminy. W uroczystości, która na długo pozostanie w pamięci społeczności szkolnej, wzięła udział liczna grupa naszych uczniów naszej należąca do chóru oraz tworząca koło młodych artystów – amatorów sceny, dzięki którym profesor Kazimierz Kuczman poczuł się wzruszony i doceniony.                                         
Ważne szklone wydarzenie miało miejsce 1 marca 2019 r., kiedy w ramach wizytacji kanonicznej parafii w Rzeczycy Długiej do naszej szkoły przybył ordynariusz diecezji sandomierskiej, ksiądz biskup Krzysztof Nitkiewicz. W imieniu całej społeczności szkolnej honorowego gościa powitali pan dyrektor Jacek Bochniak oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Agnieszka Pamuła i Marcin Młynarczyk. Ksiądz biskup podziękował za miłe przyjęcie i udzielił zebranym pasterskiego błogosławieństwa.                
Obwód szkolny obejmuje (stan do 2021 r.) następujące miejscowości: Rzeczyca Długa, Rzeczyca Okrągła i Musików. Do rzeczyckiej szkoły dojeżdża młodzież również z innych  miejscowości. Wszyscy nauczyciele starają się stworzyć uczniom optymalne warunki rozwoju psychofizycznego i umysłowego;  młode pokolenie ma możliwość nauki dwóch języków obcych (j. angielski, j. niemiecki), ma dostęp do pracowni komputerowej z internetem, należy do organizacji szkolnych i może korzystać z kół zainteresowań. Od 2001 r. uczniowie mogą również należeć do Uczniowskiego Klubu Sportowego „Grom”.W naszej placówce działa także - powstałe w roku szkolnym 2006/2007 - Internetowe Centrum Multimedialne z uaktualnianą na bieżąco bazą techniczną. Ponadto, w celu usprawnienia procesu dydaktyczno-wychowawczego, sprawą nadrzędną stało się dla szkoły tworzenie pracowni przedmiotowych z prawdziwego zdarzenia; z pomocami dydaktycznymi (tablicami interaktywnymi oraz zapleczem komputerowym z dostępem do internetu), odpowiednim zapleczem naukowym, na bazie którego będą mogły funkcjonować przedmiotowe koła zainteresowań.                                    
Od kwietnia 2018 r. rzeczycka młodzież podjęła charytatywną działalność w Szkolnej Grupie Wolontariatu liczącej stale nie mniej niż 25 osób. Uczniowie na starcie wzięli udział w warsztatach szkoleniowych prowadzonych przez panią Edytę Nowaczewską z Klubu Wolontariusza przy MOPS w Stalowej Woli, które dostarczyły m.in. wiedzy z zakresu organizacji, aspektów formalno-prawnych, obowiązków oraz cech osobowych wolontariuszy.    
W roku szkolnym 2018/2019 przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rzeczycy Długiej powstał Punkt Przedszkolny w Rzeczycy Długiej. Wieloletni zamysł został zrealizowany po modernizacji części budynku ze środków pozyskanych przez gminę z zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w działaniu: Rozwój edukacji przedszkolnej. Od września 2018 r. do punktu uczęszcza około 25 przedszkolaków pozostających pod opieką dwóch wychowawczyń. Obecnie przedszkolem zawiaduje Stowarzyszenie Mieszkańców Rzeczycy Długiej i Musikowa.                 
Począwszy od marca 2020 r., kiedy - w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - weszło w życie rozporządzenie MEN nakazujące szkołom podjęcie obowiązku prowadzenia zajęć na odległość z wykorzystaniem różnych metod  i technik kształcenia, nasza placówka bardzo dobrze poradziła sobie z zajęciami czasowo prowadzonymi na odległość za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz aplikacji MS Teams. Niezaprzeczalne osiągnięcia czy wręcz sukcesy dydaktyczne nie tylko satysfakcjonują społeczność szkolną, ale dodają jej coraz większego splendoru, co potwierdzają nie tylko wysokie wyniki egzaminów ósmoklasistów, ale także indywidualne osiągnięcia uczniów zdolnych – laureatów i finalistów kuratoryjnych konkursów przedmiotowych. Wobec powyższego 25 czerwca 2021 r. miało miejsce uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w asyście gościa honorowego z Kuratorium Oświaty  w Rzeszowie, pani wizytator Anny Niezabitowskiej, która była świadkiem niecodziennych wydarzeń. Oto zwieńczeniem wytężonej pracy społeczności szkolnej było wręczenie nagród za promocję z wyróżnieniem, tj. 14 nagród „Uczeń na Medal”  dla uczniów klas I- III; 22 Statuetek Victorii dla uczniów klas IV- VII; 2 Statuetek „Wybitny Absolwent” dla kończących szkołę ósmoklasistów. Natomiast z rąk pani wizytator nagrody Podkarpackiego Kuratora Oświaty otrzymali: potrójny laureat konkursu z matematyki, fizyki i chemii - Marcin Wilkus odznaczony także odznaką „Wybitny Laureat” oraz finalistka konkursu z języka polskiego- Amelia Pomykała. Na nagrodę zasłużyła również sama szkoła, stąd Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rzeczycy Długiej nadany został tytuł „Szkoły Przyjaznej Utalentowanym Uczniom”, który zgodnie z regulaminem Podkarpackiego Kuratora Oświaty przyznawany jest tylko szczególnie zasłużonym placówkom.
 W ciągu ostatnich kilkunastu lat szkoła w Rzeczycy Długiej przeszła znaczącą metamorfozę zarówno w sferze materialnej jak ideowej – spełniło się wiele z niegdyś płonnych nadziei i nierealnych marzeń; o niektórych z nich nawet nie śniło się pierwszym kierownikom tej placówki, a zwłaszcza inicjatorowi jej budowy, Stanisławowi Aleksandrowi Katrusiakowi.

Primus inter pares - pierwsi wśród równych sobie

Rok 2009
15 kwietnia 2009 r. - uroczyste podsumowanie wyników konkursów interdyscyplinarnych i przedmiotowych organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie z udziałem laureatów konkursów szkół podstawowych i gimnazjalnych, ich rodziców, nauczycieli oraz dyrektorów szkół w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnobrzegu:
- laureat konkursu języka angielskiego – Jakub Golik, uczeń PSP w Rzeczycy Długiej uzyskał (z wynikiem 52 pkt /60 pkt możliwych do uzyskania).

Rok 2010
16 kwietnia 2010 r. - eliminacje powiatowe XXXIII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” – Stalowa Wola 2010w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Stalowej Woli.    
W drugiej grupie wiekowej, reprezentującej gimnazja, uczennice PG w Rzeczycy Długiej zajęły:
I miejsce - Sylwia Kuziora;                                                    
I miejsce - Izabela Wydra.
22 września 2010 r.- Indywidualne Mistrzostwa Lekkoatletyczne Szkół Gimnazjalnych w Stalowej Woli:
I miejsce w pchnięciu kulą- Klaudia Witkiewicz;
II miejsce w skoku w dal - Aleksandra Sikora;
III miejsce w biegu na 300 m Dawid Stelmach.

Rok 2011
31 marca 2011 r.- powiatowe eliminacje do XXXIV Ogólnopolskiego  Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w  Zespole Szkół nr 4 w Stalowej Woli:
I miejsce drużyny  PG w Rzeczycy Długiej w składzie:  Aleksandra Sikora, Łukasz Golik i Dawid Stelmach– uczniowie reprezentowali powiat stalowowolski w eliminacjach wojewódzkich.
4 kwietnia 2011 r. - V edycja Ogólnopolskiego Konkursu Stypendiada Wczesnoszkolna i Stypendiada Polonistyczna dla starszych uczniów szkoły podstawowej organizowane przez Firmę Edukacyjną „Orzeł”:                                                                                                                                                               

-konkurs ortograficzny„Ortograf”                    
IV miejsce w kraju- Joanna Kata z kl. III;                        
- konkurs polonistyczny                                                 
 IV miejsce w kraju - Michał Kołacz z kl. VI (z wynikiem 47 pkt/ 50 pkt możliwych do uzyskania).

Rok 2012
10 maja 2012 r. uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursów ortograficznego  i matematycznego dla klas II i III szkoły podstawowej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 12 w Stalowej Woli: III miejsce w powiecie- Adrian Wermiński – kl.IIPSP w Rzeczycy Długiej.

22 maja 2012 r. - Liga Lekkoatletyczna Gimnazjalistów na szczeblu powiatowym w Stalowej Woli:
I miejsce w skoku w dal - Angelika Pacholec;
I miejsce w pchnięciu kulą - Katarzyna Nowak;
I miejsce w rzucie oszczepem - Sylwia Paleń;
II miejsce w biegu na 100 m - Agnieszka Sobala;
III miejsce w biegu na 1000 m - Karol Markut.

10 października 2012 r. - Otwarte Mistrzostwa Młodzików Powiatu Stalowowolskiego oraz Parafiada  LA  na stadionie lekkoatletycznym w Stalowej Woli – uczniowie PG w Rzeczycy Długiej wywalczyli:          

 - złoty medalw skoku w dal-Angelika Pacholec;                     
- złoty medal w biegu na 300 m - Bartłomiej Butryn;                    
- srebrny medal w biegu na 600 m - Angelika Pacholec;                 
- srebrny medalw biegu na 600 m- Przemysław Stelmach;                 
- srebrny medal w skoku w dal - Bartłomiej Butryn;                     
- brązowy medalw biegu na 600 m- Wiktoria Żurawska;                 
- brązowy medal w skoku w dal - Przemysław Stelmach.

Rok 2013
5 kwietnia 2013 r. - XIV finał powiatowego etapu Ogólnopolskiego Turnieju BRD w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli:                    
I miejsce drużyny PSP w Rzeczycy Długiej w składzie: Paulina Cebula, Angelika Niedopad i Gabriel Krawiec – uczniowie reprezentowali powiat stalowowolski na etapie wojewódzkimw Hucie Krzeszowskiej.
30 maja 2013 r. – Ogólnopolski Konkursu Polonistyczny organizowany przez Centrum Edukacji Humanistycznej „LOGOS”:                             
- laureatka konkursu „Z ortografią na co dzień” - Julia Podolska – kl. IV  (z wynikiem 95% poprawnych odpowiedzi).
29 czerwca 2013 r. - Powiatowy Konkurs Frazeologiczno – Ortograficzny dla uczniów gimnazjum przeprowadzony w Gimnazjum nr 5 Stalowej Woli:
- laureaci konkursu - Karolina Piotrowska i Michał Kołacz– kl. II PG w Rzeczycy Długiej.
23 września 2013 r. - Grand Prix w Biegach Przełajowych dla gimnazjalistów organizowane przez Katolicki Klub Sportowy „VICTORIA” w Stalowej Woli:                 
I miejsce - Bartłomiej Butryn;                                
II miejsce - Wiktoria Żurawska;                                
III miejsce - Wiktoria Mazur.
27 września 2013 r. - Powiatowe Indywidualne Mistrzostwa Lekkoatletyczne w Stalowej Woli dla gimnazjalistów:                                    
I miejsce w skoku w dal- Bartłomiej Butryn;                        
II miejsce wpchnięciu kulą - Patrycja Mękal;                        
III miejsce w skoku w dal- Angelika Pacholec.
29 listopada 2013 r. - I Regionalny Turniej Artystyczny „O Liść Dębu” organizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli:     
III miejsce gimnazjalnego chóru z główną solistką, Agnieszką Stępak (prezentacja piosenki Piotra Rubika „Niedorosła miłość”).

Rok 2014
4 czerwca 2014 r. - Powiatowy Konkurs Ortograficzno-Frazeologiczny dla uczniów gimnazjum zorganizowany w Gimnazjum nr 5Zespołu Szkół nr 3 w Stalowej Woli:
I miejsce - Karolina Piotrowska;                 
II miejsce – Michał Kołacz.
10 czerwca 2014 r. – gala X Wojewódzkiego i XV Powiatowego Przeglądu Zespołów Szkolnych „O Gęsie Pióro” zorganizowana przez Spółdzielczy Dom Kultury w Stalowej Woli: Gęsie Pióro zespołu Angel Rouse w składzie: Agnieszka Stępak, Dominika Bednarz, Bernadeta Jankowska, Aleksandra Kusińska, Patrycja Mękal, Klaudia Niedopad, Angelika Pacholec i Justyna Pędrak (ucz. kl. III Publicznego Gimnazjum w Rzeczycy Długiej).
17 czerwca 2014 r. - wręczenie nagród laureatom powiatowych konkursów - ortograficznego i matematycznego dla klas II i III szkoły podstawowej zorganizowane w Publicznej Szkole Podstawowej nr 12 w Stalowej Woli: - wyróżnienie w konkursie matematycznym - Zuzanna Dul, jedyna reprezentantka gminy Radomyśl nad Sanem.
12 września 2014 r. - Międzygimnazjalne Zawody Lekkoatletyczne o Puchar Powiatowego SZS w Stalowe Woli:
I miejsce w skoku w dal i II miejsce w biegu 600 m- Wiktoria Mazur;
III miejsce w skoku w dal i III miejsce w biegu na 600 m - Paulina Cebula;
III miejsce w pchnięciu kulą- Angelika Niedopad ;
I miejsce w biegu na 1000 m- Patryk Wojtala;
II miejsce w skoku w dal i II miejsce w biegu na 300 m- Bartłomiej Butryn;
III miejsce w biegu na 1000 m- Krystian Motyka.
24 września 2014 r. - Powiatowe Indywidualne Mistrzostwa Lekkoatletyczne dla gimnazjalistów w Stalowej Woli:                                 
III miejsce w biegu na 600 m- Wiktoria Mazur - kl.II.

Rok 2015
26 marca 2015 r. - Powiatowy Turniej BRD w  Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji:
I miejsce drużyna szkoły podstawowej w składzie: Weronika Sikora, Izabela Gorczyca, Mateusz  Młynarczyk, Rafał Szoja - zwycięzcy reprezentowali gminę Radomyśl nad Sanem w eliminacjach wojewódzkich.
20 maja 2015 r. - Powiatowy Konkurs Czytelniczy pod hasłem: „Z każdej strony Szóstej klepki bije humor” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (propagujący twórczość Małgorzaty Musierowicz)w GCK w Chwałowicach:
I miejsce w kategorii klas V- Agnieszka Pamuła;
II miejsce w kategorii klas VI- Julia Podolska;
I miejsce w kategorii klas I gimnazjum- Jakub Gorczyca;
II miejsce w kategorii klas I gimnazjum- Joanna Kata.
28 maja 2015 r. - XII edycja Powiatowego Konkursu Ortograficzno-Frazeologicznego dla gimnazjalistów powiatu stalowowolskiego w Gimnazjum nr 5Zespołu Szkół nr 3 w Stalowej Woli:  II miejsce - Jakuba Golika- kl. III.
7 października 2015 r. Grand Prix w Biegach Przełajowych o Puchar Starosty Stalowowolskiego w Stalowej Woli:                                
I miejsce - Julia Kuciapa(najmłodsza zawodniczka);                
I miejsce - Marcin Młynarczyk, Patryk Wojtala i Wiktoria Mazur;        
I miejsce -Katarzyna Pacholec i Paulina Cebula.

Rok 2016
10 marca 2016 r. - Powiatowy Konkurs Recytatorski „Dziecięce Interpretacje” w Spółdzielczym Domu Kultury w Stalowej Woli:
- finaliści - Zuzanna Dul i Bartłomiej Czajkowski – ucz. szkoły podstawowej.
13 kwietnia 2016 r. - Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym Zorganizowany przez Automobilklub na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli:
III miejsce - Weronika Cebula, Wiktoria Kosierb, Marcin Młynarczyk, Patryk Smolarek (szkoła podstawowa);                        
III miejsce - Paulina Cebula, Angelika Niedopad, Mateusz Młynarczyk (gimnazjum).
22 kwietnia 2016 r. - Grand Prix w Biegach Przełajowych o Puchar Starosty Stalowowolskiego (w stawce dziesięciu drużyn gimnazjalnych):
III miejsce dla drużyny w składzie: Weronika Sikora, Dominika Szymańska, Marcin Wojtala, Katarzyna Pacholec, Bartłomiej Miętus, Patryk Wojtala, Paulina Cebula i Wiktoria Mazur.
27 kwietnia 2016 r. eliminacje powiatowe XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” w KP PSP w Stalowej Woli dla laureatów eliminacji gminnych:
I miejsce - Zuzanna  Dul  - ucz. PSP w Rzeczycy Długiej reprezentowała powiat stalowowolski w etapie wojewódzkim.
7 maja 2016 r. – 58. Otwarte Mistrzostwa Stalowej Woli w Lekkoatletyce dla gimnazjalistów:
I miejsce w biegu Sztafety Papieskiej na dystansie 5 x 200 m: Dominika Szymańska, Weronika Sikora, Artur Ozga (kl. I gim.), Bartłomiej Miętus (kl. II gim.).
14 grudnia 2016r. -  XX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Alfik Humanistyczny:
- Marcin Wilkus- 10 miejsce w województwie podkarpackim i 334 miejsce w kraju;
- Zuzanna Dul - 7 miejsce w województwie podkarpackim i 421 miejsce w kraju.

Rok 2017
26 kwietnia 2017 r., - Powiatowy Konkurs Recytatorski „Rok Rzeki Wisły” zorganizowany przez Gminne Centrum Kultury w Radomyślu nad Sanem z siedzibą w Chwałowicach:
-laureaci konkursu w kategorii uczestników rekrutujących się ze szkół podstawowych:
II miejsce - Wiktor Partyka,
III miejsce - Natalia Pęk;
- laureaci konkursu w kategorii uczestników rekrutujących się z gimnazjum:
I miejsce - Dominika Szymańska,
II miejsce - Daria Weremko i Bartłomiej Miętus,
III miejsce - Agnieszka Pamuła.
12 maja 2017 r. - II runda zawodów międzygimnazjalnych o Puchar Powiatowego SZS w Stalowej Woli:
I miejsce w skoku w dal i biegu na 100 m- Dominika Szymańska;
I miejsce w skoku w dal - Bartłomiej Miętus;
I miejsce w biegu na 1000 m- Patryk Wojtala i Marcin Wojtala.
16 maja 2017r. - Powiatowy Konkurs Przyrodniczy dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych pod hasłem „Młodzi Przyrodnicy”w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Stalowej Woli:
II miejsce drużynyw składzie: Emila Mączka - kapitan drużyny, Nicole Markut i Mateusz Pęk.
27 maja 2017 r., - Regionalne Zawody Nestle Cup 2017 w Stalowej Woli:
I miejsce w czwórboju – Julia Kuciapa: w czasie wielu godzin sportowych zmagań pobiła kilka rekordów życiowych, co pozwoliło jej zwyciężyć w całej klasyfikacji czwórboju; wystąpiła w Finale Krajowym Czwartków Lekkoatletycznych w Łodzi, mierząc się z zawodniczkami z całej Polski w biegu na 60 m;
I miejsce w wieloboju wytrzymałościowym– Weronika Sikora: rywalizowała  w biegu na 600 m., biegu na 200 m przez płotki, skoku w dal i pchnięciu kulą.
Julia Kuciapa – NOWĄ MISTRZYNIĄ POLSKI!
17-18 czerwca 2017 r., - Ogólnopolski Finał Czwartków Lekkoatletycznych.
W zawodach uznawanych za Mistrzostwa Polski dla uczniów szkół podstawowych wzięło udział blisko dwa tysiące dzieci z całego kraju.
Szkołę Podstawową w Rzeczycy Długiej reprezentowała Julia Kuciapa, która rywalizowała w biegu na 60 m
Nowa mistrzyni kraju pamiątkowy medal i puchar odebrała z rąk Mariana Woronina, który jest rekordzistą Polski w biegu na 60 i 100 m, a jego wyniki wynoszą odpowiednio 6,51 s. i 10,00 s.
3 czerwca 2017r.- III Powiatowy Konkurs „Postacie z Bajek” w ramach ogólnopolskiej akcji „Noc Bibliotek” w Gminnym Centrum Kultury w Chwałowicach :
- w kategorii klas 0 - I
III miejsce - Amelia Jaworska;
- w kategorii klas II – VI
III miejsce – Oliwia Juda – zajęła.
17 czerwca 2017 r. - XIV edycja Powiatowego Konkursu Ortograficzno-Frazeologicznego dla uczniów gimnazjum w Stalowej Woli:
III miejsce - Julia Podolska (kl. II);
III miejsce - Aleksander Woźniak (kl. III).
15 i 18 września 2017 r. - Indywidualne Mistrzostwa SZS w Lekkoatletyce na szczeblu powiatowym oraz w Parafiadzie Lekkoatletycznej organizowane przez stalowowolski Klub Victoria dla uczniów klas gimnazjalnych:
I miejsce w skoku w dal i I miejsce w biegu na 100 m- Dominika Szymańska;
I miejsce w biegu na 1000 mi II miejsce w biegu na 1000 m- Marcin Wojtala;
I miejsce i II miejsce w pchnięciu kulą- Bartłomiej Krawiec;
II miejsce w skoku w dal i II miejsce w biegu na 300 m- Weronika Sikora;
III miejsce w biegu na 100 m- Kinga Mozgawa;
III miejsce w biegu na 600 m- Weronika Karnat;
III miejsce w pchnięciu kulą- Katarzyna Drzewi;
III miejsce w biegu na 300 m- Artur Ozga.
9 października 2017 r. - powiatowy konkurs poetycki „Moja Mała Ojczyzna” zorganizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli, Starostwo Powiatowe i Liceum Ogólnokształcące im. KEN:
- wyróżnienie Amelia Pomykała (kl. V) -  za dwa utwory poetyckie „Jesień” i „Muzyka”.
27 października 2017 r. miała - V edycja Regionalnego Turnieju Artystycznego „O Liść Dębu” w Zespole Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli:
- wyróżnienie dla grupy wokalno-muzycznej z klasy trzeciej gimnazjum w składzie: Roksana Cebula (wokal solowy i gra na altówce) oraz Dominika Szymańska, Daria Weremko, Izabela Gorczyca(chór).
7 listopada 2017 r. - powiatowy etap konkursu plastycznego pod hasłem „Bezpieczne wakacje 2017” organizowany przez Komendę Wojewódzką Policji  wraz z  Kuratorium Oświaty w Rzeszowie:
- praca Julii Miętus  zatytułowana „Nigdy nie chodzę w góry, gdy są burzowe chmury” – reprezentowała powiat stalowowolski w finale wojewódzkim.
 13 grudnia 2017 r. - XXI edycja Ogólnopolskiego Konkursu  Alfik  Humanistyczny i Alfik Matematyczny:
- Marcin Wilkus - 5 miejsce w województwie podkarpackim i 183 miejsce w kraju;
w Alfiku Matematycznym:
- Marcin Wilkus - 14 miejsce w województwie i 258.

Rok 2018

16 kwietnia 2018 r. - powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju  Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym  zorganizowane przez  Automobilklub na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli:
I miejsce i reprezentacja PSP w Rzeczycy Długiej w  turnieju wojewódzkim przez drużynę  w składzie: Patrycja Pamuła, Amelia Pomykała, Daniel Mękal, Oskar Pawłowski.
17 kwietnia 2018r. - Grand Prix w Biegach Przełajowych w Stalowej Woli:
II miejsce w biegu na 800 m- Dominika Szymańska;
II miejsce w biegu na 1000 m – Marcin Młynarczyk;
III miejsce w biegu na 1000 m Adrian Wermiński.
24 kwietnia 2018 r. - powiatowy finał Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”  w kategorii szkół podstawowychw siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli:
I miejsce - Marcin Wilkus;
II miejsce - Emilia Mączka.
27 kwietnia 2018 r. - VI Międzyszkolny Konkurs Zespołów Tanecznych „Dance 2018” w Mielcu:
- wyróżnienie dla zespołu Akir w składzie: Zuzanna Dul, Natalia Bednarz, Klaudia Meder,  Dominika Ziarno, Gabriella Piechocka.
10 maja 2018 r. IV Powiatowy Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów  Tanecznych „Wesołe Szczygiełki” 2018w Chwałowicach:    
I miejsce dla zespołu Akir w składzie: Zuzanna Dul, Natalia Bednarz, Klaudia Meder,  Dominika Ziarno, Gabriella Piechocka.
17 maja 2018 r. - XVIII edycja konkursu Matematyczna Sztafeta Klas Piątychw Szkole Podstawowej nr 11 w Stalowej Woli:
- laureat - Marcin Wilkus - drugi wynik w całym konkursie.  
18 maja 2018 r. - finał XLI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” w Strzyżowie:
IV miejsce - Marcin Wilkus (ucz.   kl. V).
12 czerwca 2018 r. - Grand Prix w biegach przełajowych o Puchar Starosty Stalowowolskiego:
II miejsce w klasyfikacji ogólnej dla reprezentacji w składzie: Marcin Młynarczyk, Patryk Smolarek, Wiktor Partyka, Wiktoria Kosierb, Maria Gorczyca, Adrian Wermiński, Damian Kaczor, Dominika Szymańska, Marcin Wojtala, Artur Ozga, Sebastian Ozga.
15 czerwca 2018 r. XV edycja Powiatowego Konkursu Ortograficzno-Frazeologicznego adresowanego do uczniów gimnazjum z powiatu stalowowolskiego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli:
II miejsce - Julia Podolska (kl. III);
II miejsce -Agnieszka Pamuła (kl. II).
20 września 2018 r. - powiatowe Indywidualne Mistrzostwach LA (roczniki 2003-2005)z udziałem mistrzyni olimpijskiej Anity Włodarczyk w Stalowej Woli:
II miejsce w pchnięciu kulą- Katarzyna Drzewi.
22 listopada 2018 r. - finał VI Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii” dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów oraz dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2018/2019organizowanych przez Podkarpackie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w ramach obchodów Roku dla Niepodległej;
- decyzją Podkarpackiej Komisji Konkursu:
Agnieszka Pamuła nagrodzona tytułem laureata Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii”.

Rok 2019

8 stycznia 2019 r. - ogólnopolska olimpiada z języka angielskiego „Olimpus”:
- laureat - Szymon Butryn - III miejsce w kraju (kl. IV, 58 pkt na 60 możliwych do zdobycia).
7 lutego2019 r. - decyzja Wojewódzkiej Komisji Konkursowej w Rzeszowie w sprawie ogłoszenie wyników etapu wojewódzkiego oraz ustalenia listy laureatów i finalistów Przedmiotowego Konkursu Polonistycznego dla Uczniów Gimnazjów:
- Agnieszka Pamuła - laureatką konkursu przedmiotowego z języka polskiego.
27 marca 2019 r. – wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Alfik Humanistyczny:
III miejsce w województwie - Amelia Pomykała (54 miejsce w kraju 89,17 % pkt możliwych do uzyskania ucz. kl. VI).
29 marca 2019 r. - XXIV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Alfik Matematyczny:
- laureat konkursu - Marcin Wilkus (93.33% pkt możliwych do zdobycia);                             
 4 miejsce w województwie i 23 w kraju na 6554 uczniów z  tej kategorii wiekowej.
24 kwietnia 2019 r. - eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem: „Młodzież zapobiega pożarom” w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Stalowej Woli:
- w kategorii uczniów szkół podstawowych:
I miejsce - Marcin Wilkus (kl.VI).
9 maja 2019 r. - V Powiatowy Przegląd Zespołów Tanecznych „Wesołe Szczygiełki” 2019w GCK w Chwałowicach odbył się:
II miejsce -zespół Akir (młodsza grupa taneczna z oddziału przedszkolnego).
17 maja 2019 r.- finał wojewódzki Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej  „Młodzież Zapobiega Pożarom” w Roźwienicy (powiat jarosławski):
I miejsce - Marcin Wilkus - uczeń  klasy VI reprezentował gminę Radomyśl nad Sanem, powiat stalowowolski i województwo podkarpackie w finale krajowym OTWP w Złotym Potoku.
29 maja 2019 r. - powiatowy konkurs „Młody Matematyk” w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Stalowej Woli:
II miejsce - Marcin Wilkus (ucz. kl. VI).
6 czerwca 2019 r. wręczenie nagrody 42.  Finału Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej  „Młodzież zapobiega pożarom” przez przedstawicieli  Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli goszczących w PSP w Rzeczycy Długiej:  
- laureat - Marcin Wilkus - list gratulacyjny i nagroda rzeczowa w związku ze  zdobyciem  III miejsca w kraju.
27 czerwca 2019 r. podczas VII Sesji Rady Gminy Radomyśl nad Sanem Wójt Gminy wyróżnił najlepszych uczniów ze szkół z terenu gminy:
-Agnieszkę Pamułę – absolwentkę PG w Rzeczycy Długiej;
- Marcina Wilkusa – ucznia klasy VI PSP w Rzeczycy Długiej.
29 listopada 2019 r. - VII edycja Regionalnego Turnieju Artystycznego „O Liść Dębu” pod hasłem „Gdy piosenka szła do wojska …” – dla uczczenia 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Zespole Szkół nr 2 im. T. Kościuszki w Stalowej Woli:
 - laureaci nagrodzeni Brązowym Liściem Dębu – III miejsce - grupa wokalna w składzie: Antoni Dul, Karol Drzymała, Dominik Krawiec, Seweryn Krawiec.
18 lutego 2019 r. - wyniki XXV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Alfik Matematyczny oraz XXIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Alfik Humanistyczny:
 I miejsce w województwie podkarpackim i 11 miejsce w kraju - Marcin Wilkus, ucz. kl. VII (równorzędna pozycja w obu konkursach - Alfiku Matematycznymi Alfiku Humanistycznym);  II miejsce w województwie  i 45 miejsce w kraju - Amelia Pomykała, ucz. kl. VII (w Alfiku Humanistycznym).

Rok 2020 – rok pandemiczny: wszystkie konkursy – za wyjątkiem przedmiotowych organizowanych przez właściwe kuratoria oświaty – zostały odwołane lub zawieszone!

Rok 2021
25 maja 2021 r. - odebranie dyplomów i zaświadczeń przez laureatów i finalistów kuratoryjnych konkursów przedmiotowych wydanych przez Wojewódzką Komisję Konkursową w Rzeszowie:
Marcin Wilkus(ucz. kl. VIII) - po raz pierwszy w historii naszej szkoły i gminy Radomyśl nad Sanem potrójnym laureatem przedmiotowych konkursów kuratoryjnych!
Uzyskał bardzo wysokie wyniki plasujące go w gronie najlepszych uczniów w województwie jako:
- laureata Konkursu z Matematyki (32/ 40 pkt);
- laureata Konkursu z Chemii (46/53 pkt);
- laureata Konkursu z Fizyki (45/52 pkt).
Amelia Pomykała (ucz. kl. VIII) - z wynikiem 38/ 100 pkt uzyskała tytuł finalisty Konkursu z Języka Polskiego.
25 czerwca 2021 r. – uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w asyście gościa honorowego, pani wizytator Anny Niezabitowskiej.
Wręczenie nagród za promocję z wyróżnieniem:
- 22 Statuetki Victorii dla uczniów klas IV- VII;
- 14 nagród „Uczeń na Medal”  dla uczniów klas I- III;
- 2 Statuetki „Wybitny Absolwent”dla kończących szkołę ósmoklasistów.
1)Wręczenie nagród Podkarpackiego Kuratora Oświaty przez panią wizytator Annę Niezabitowską:
- potrójnemu laureatowi konkursu z matematyki, fizyki i chemii - Marcinowi Wilkusowi – odznaczonemu odznaką „Wybitny Laureat”;
- finalistce konkursu z języka polskiego - Amelii Pomykale.
2) Nadanie Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rzeczycy Długiej tytułu „Szkoły Przyjaznej Utalentowanym Uczniom”, który zgodnie z regulaminem Podkarpackiego Kuratora Oświaty przyznawany jest szczególnie zasłużonym placówkom.
20 października 2021 r. – wręczenie Stypendium Zarządu Województwa Podkarpackiego w ramach realizacji Programu wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zgubić talentu” wybitnym uczniom za uzyskanie wysokich wyników w nauce potwierdzone średnią ocen co najmniej 5,20 oraz szczególne osiągnięcia co najmniej na szczeblu wojewódzkim. Powyższe warunki spełnił:
- Marcin Wilkus – absolwent PSP w Rzeczycy Długiej i znalazł się w gronie 109 najzdolniejszych uczniów województwa podkarpackiego nagrodzonych stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne.

         

                         Opracowanie: mgr Małgorzata Lasota