Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
50 lat działalności naszej szkoły

Publiczna Szkoła Podstawowa

w Rzeczycy Długiej

godlo.png

Kolejne pokolenie absolwentów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rzeczycy Długiej opuszcza nasze progi z podniesioną głową, o czym przekonaliśmy się w środę, 3 lipca, gdy Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wstępne zestawienia podsumowujące pracę prawie 221 tys. uczniów klas ósmych szkół podstawowych na terenie naszego kraju. Do egzaminu ósmoklasisty w pierwszym terminie 14-16 maja w naszej szkole przystąpiło 13 uczniów, rozwiązując zadania w arkuszu standardowym.

  Wyniki egzaminacyjne naszych ósmoklasistów z języka ojczystego napawają optymizmem. Statystyczny uczeń naszej szkoły uzyskał z języka polskiego wynik 29,76 pkt, co stanowi 66% wykonalności zadań. Jest to wynik o co najmniej kilka punktów procentowych wyższy od średniego wyniku uzyskanego przez piszących w gminie, powiecie, województwie i kraju. W konsekwencji zdający uplasowali się z języka polskiego na poziomie szóstym  dziewięciostopniowej skali staninowej (służącej do porównywania wyników szkół), czyli wyżej średnim.
O ile w języku polskim, w zależności od umiejętności redakcyjnych zespołów klasowych, zazwyczaj niespodzianką jest wynik z otwartych prac pisemnych w wybranej przez uczniów formie – rozprawki lub opowiadania, o tyle niezmienny jest prezentowany przez nich poziom umiejętności matematycznych, który waha się co najwyżej między staninem bardzo wysokim a najwyższym. Wobec powyższego i w tym roku nie było zaskoczenia, jeżeli chodzi o wyniki egzaminacyjne naszych ósmoklasistów w części matematycznej.  Królowa nauk nie pozwoliła się zdetronizować językowcom, plasując szkołę w staninie ósmym, czyli bardzo wysokim. Każdego roku nasi uczniowie potwierdzają  wyższość nad swoimi rówieśnikami w aspekcie wiedzy i umiejętności matematycznych. Tegoroczne wyniki ósmoklasistów w części matematycznej znowu są zdecydowanie wyższe od średniego wyniku w gminie, powiecie, województwie oraz  kraju.  Statystyczny uczeń naszej szkoły w tej części egzaminu uzyskał średni wynik 17,38 pkt, co stanowi 70%. Największa różnica, aż  o 18 pkt procentowych, wynika z zestawienia osiągnięć rzeczyckich ósmoklasistów z wynikiem ich rówieśników w kraju, który wyniósł zaledwie 52%.
Ostatnią część, z którą zmagali się ósmoklasiści, stanowi egzamin z języka angielskiego. Wyniki egzaminu z nowożytnego języka obcego są dla nas również bardzo satysfakcjonujące. Do egzaminu z języka angielskiego przystąpiło 12 ósmoklasistów, gdyż uczennica Nicol Kraus, jako dwukrotna laureatka kuratoryjnego Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego, nie przystępowała do egzaminu w części języka obcego nowożytnego, korzystając z przywilejów laureata i przyznanych jej awansem 100% wykonalności zadań. Statystyczny uczeń naszej szkoły w części egzaminu z języka angielskiego uzyskał 40,08 pkt, co w przeliczeniu stanowi 73%.  Należy również zaznaczyć, że jeden uczeń rozwiązał zadania językowe bezbłędnie, czyli w stu procentach. Uzyskany przez szkołę wynik jest także wyższy co najmniej o kilka punktów procentowych od średniego wyniku uzyskanego przez uczniów w gminie, w powiecie, w województwie i w kraju. W tej części egzaminu nasza szkoła uplasowała się na poziomie 6 staninu, dając nam wynik wyżej średni. Osiągnięcia egzaminacyjne naszych ósmoklasistów w roku szkolnym 2023/2024 są w częściach językowych wyrównane i ogólnie wysokie, a w części matematycznej bardzo wysokie, co generalnie daje całej społeczności szkolnej powody do uzasadnionej satysfakcji, a naszym absolwentom w większości zapewnia przyjęcie do wybranych szkół ponadpodstawowych.

                          tekst: M. Lasota

Wyniki (procentowe) egzaminu ósmoklasisty na tle gminy, powiatu, województwa i kraju