Wizja i misja
Redaktor: Administrator   
13.04.2007.

Wizja i misja


ZESPÓŁ SZKÓŁ W RZECZYCY DŁUGIEJ


Misja Szkoły

       Nasza Szkoła jest miejscem, gdzie stwarza się warunki do nauki dla wszystkich uczniów. Przekazujemy  tu nie tylko wiedzę ale i kształtujemy umiejętności, motywujemy do systematycznej pracy i  rozwijamy zainteresowania uczniów. Priorytetowo wspieramy rozwój ucznia twórczego, wrażliwego, samodzielnego i otwartego na problemy środowiska. Troszczymy się o jego bezpieczeństwo i zdrowie, uczymy jak pożytecznie spędzać wolny czas. Uwrażliwiamy ucznia na przejawy piękna i estetyki, wprowadzamy  w świat kultury i sztuki.

    Jesteśmy placówką, w której pielęgnuje się tradycje szkolne, regionalne  i narodowe. Przygotowujemy ucznia    do podejmowania starań o utrzymanie dziedzictwa narodowego i jego godne reprezentowanie na zewnątrz. W naszych dążeniach kierujemy się dobrem ucznia, jego możliwościami i predyspozycjami. Uczymy przestrzegania norm społecznych, szacunku wobec innych oraz wzajemnej tolerancji. Podążamy za wymogami współczesnej cywilizacji, mając na uwadze wszechstronny rozwój osobowości ucznia. Promujemy zdrowy styl życia i świadomość ekologiczną naszej młodzieży wykorzystując walory przyrodnicze środowiska naturalnego.

Wizja Szkoły


Zapewniamy:

 • znakomicie wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,

 • wysoki poziom pracy dydaktyczno-wychowawczej,

 • bardzo dobre wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne,

 • miłą atmosferę,

 • wszechstronny rozwój intelektualny i duchowy,

 • bezpieczeństwo ucznia


Dajemy możliwość:

 • udziału w atrakcyjnych zajęciach pozalekcyjnych,

 • udziału w konkursach przedmiotowych i tematycznych,

 • korzystania z pracowni komputerowej z dostępem do Internetu,

 • nauki dwóch języków obcych,

 • korzystania z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej w bibliotece szkolnej,


Uczymy:

 • korzystania z najnowszych zdobyczy techniki informacyjnej,

 • zdrowego stylu życia i świadomości ekologicznej,

 • poszanowania środowiska naturalnego,

 • samodzielnego funkcjonowania w otaczającym świecie,

 • poszanowania cudzego mienia i pracy innych, poszanowania demokratycznych wartości,

 • praw dziecka i człowieka,rzetelnego podejścia  do wypełnianych obowiązków.

Zmieniony ( 25.10.2010. )